Maxprolin | BIO energy

Maxprolin

Kādēļ Maxprolin ?Maxprolin

99,5 proc. L-α prolin aminoskâbe, paredzçta augu apsmidzinâðanai caur lapâm vai sçklu apstrâdei.
Produkts paredzçts biotisko un abiotisko stresu samazinâðanai, makro- un mikroelementu uzòemðanas regulçðanai un augu dabisku aizsardzîbas mehânismu stimulçðanai.


Pielietoðana:Nozîmîgs instruments ziemas kvieðu sagatavoðanai ziemas periodam.

Visefektîvâk, ja izdodas Maxprolin izsmidzinât uz kultûrâm pirms sâkas nelabvçlîgi augðanas apstâkïi: sals, sausums, pârlieku liels mitrums utt.

L-α prolin aminoskâbe ir svarîga augu augðanas un attîstîbas procesiem: sçklu uzbrieðanai, osmozes spiediena regulçðanai, atvârsnîðu (stomatu) atvçrðanas regulçðanai, veicina ziedputekðòu veidoðanos, fotosintçzi u.c.Maxprolin2 Maxprolin3

Lejupielādēt

Drošības datu lapa
Atpakaļ

BIOENERGY SIA

VAT LV43603019556

Juridical adress: Bauskas str.145, Rīga LV1004 Latvia

Bank:AB Swedbankas, SWIFT HABALT22

Account No: LT297300010121494071

Abonēt